tab5

REGULAMIN BIBLIOTEKI IH UW

 • I . Przepisy ogólne
 • 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
  a. Na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym.
  b. Poprzez wypożyczenia na zewnątrz dla określonych grup czytelników.
 • 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne.
 • 3. Każdy użytkownik odchodzący z IH UW ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki.

 • 4. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IH UW mają prawo wolnego dostępu do księgozbioru w magazynach w obecności pracownika biblioteki.

 • 5. Naruszenie regulaminu korzystania z czytelni powoduje:
  a. Udzielenie nagany przez dyżurnego bibliotekarza z poinformowaniem o ewentualnych dalszych możliwych karach regulaminowych.
  b. Jednorazowe usunięcie z czytelni.
 • 6. W wypadku rażącego naruszenia regulaminu oraz w razie niepodporządkowania się przez studenta poleceniom bibliotekarza zostanie skierowany wniosek o ukaranie do władz uniwersyteckich. Do czasu zajęcia przez nie stanowiska w tej sprawie student jest zawieszony w prawach czytelnika.
 • II. Czytelnia - udostępnianie prezencyjne.
 • 1. Przepisy porządkowe

  Korzystających z czytelni obowiązuje :
  a. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, plecaków, toreb o rozmiarach pow. 30 cm x 20 cm.
  b. Zachowanie ciszy i porządku na sali.
  c. Nie wnoszenie do czytelni jedzenia i napojów oraz zakaz spożywania tam posiłków .
  d. Nie używanie telefonów komórkowych .
  e. Nie używanie komputerów znajdujących się w czytelni do celów innych niż przeszukiwanie internetowych stron bibliotecznych i ich katalogów oraz wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.

  Czytelnik po wejściu do czytelni obowiązany jest:
  f. Wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  g. Wręczyć dyżurującemu bibliotekarzowi legitymację lub inny dowód tożsamości.
  h. Wpisać na rewersach numer miejsca.
  i. Zgłosić u dyżurującego bibliotekarza wnoszone publikacje.
  j. Zająć miejsce zgodne z numerem  przydzielonym przez dyżurnego bibliotekarza.
 • 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki
  a. Do pozycji znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownik ma wolny dostęp.
  b. Rewersy z sygnaturą rozpoczynającą się na W. lub Dep. realizowane są od razu przez dyżurującego bibliotekarza.
  c. Pozostałe rewersy realizowane są co 30 minut.
  d. Jednorazowo czytelnik może złożyć 5 rewersów do 3 woluminów na każdym z nich.
  e. Zamówione materiały przynoszone są czytelnikowi przez magazynierów na przydzielone mu miejsce.
  f. Rewersy niezrealizowane są wykładane do wglądu przy zamówionych materiałach.
  g. Pozycje zamówione z magazynu, po które czytelnik nie zgłosi się w ciągu całego dnia, wieczorem odsyłane są do magazynu.
  h. Po wykorzystaniu materiałów sprowadzonych z magazynu czytelnik oddaje je wraz z numerem miejsca dyżurnemu bibliotekarzowi w zamian otrzymując swój dokument.
  i. Na życzenie czytelnika książki i czasopisma sprowadzone z magazynu można odłożyć w czytelni.
  - do 3 vol., nie dłużej niż na tydzień. Nie zakłada się książek z księgozbioru podręcznego. Z materiałów założonych inni czytelnicy mogą korzystać warunkowo.
  j. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody dyżurującego bibliotekarza jest niedopuszczalne i grozi sankcjami przewidzianymi w "Przepisach ogólnych".
 • III. Wypożyczalnia- wypożyczanie poza czytelnię:
 • 1. Do wypożyczania materiałów ze zbiorów Biblioteki IH UW mają prawo:
  a. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IH UW:
  - maksymalna liczba woluminów na koncie- 25 wypożyczonych do czasu corocznego skontrum
  b. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IH PAN:
  - do 10 vol. na okres 3 miesięcy.
  c. Pracownicy nienaukowi IH UW:
  - do 3 vol. na okres 1 miesiąca
  d. Byli, zasłużeni pracownicy naukowi IH UW ( w tym emeryci), których listę sporządza kierownik biblioteki:
  - do 25 vol. do czasu corocznego skontrum
  e. Magistranci IH UW po uprzednim podpisaniu zamówienia przez promotora:
  - do 2 vol. na okres 2 tygodni.
  f. Studenci IH UW ( od II roku studiów ):
  - mogą wypożyczyć pod zastaw indeksu 1 vol. na sobotę i niedzielę. Zamówienie należy złożyć w piątek. Odbiór książki jest możliwy od godziny 12.00 w sobotę. Zwrot wypożyczonej pozycji musi nastąpić do godziny 9.00 w poniedziałek.
  - mogą również wypożyczyć pod zastaw indeksu 2 vol. na okres świąteczny (termin przyjmowania rewersów, tryb ich realizacji oraz termin zwrotu jest każdorazowo ogłaszany).
  g. Inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
  - do 3 vol. na okres 1 miesiąca
  h. Kierownik Biblioteki ma prawo zgodzić się na wypożyczenie niepełnosprawnym studentom IH UW do 10 vol. na okres 1 tygodnia. Zamówienie powinno być złożone w obecności zainteresowanej osoby.
  i. Dyrekcja IH UW w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na wypożyczenie materiałów również innym osobom lub instytucjom, każdorazowo określając zasady (termin, liczba egzemplarzy) wypożyczenia.
  j. Osoby oraz biblioteki wymienione w punktach a-d i g-h muszą posiadać konta biblioteczne otwierane na podstawie pisma Dyrekcji IH UW lub zgody Kierownika Biblioteki.
  k. Czasopisma wypożyczane są na okres 1 miesiąca.
  l. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IH UW mogą wypożyczać na kartę ćwiczeniową materiały potrzebne na zajęcia. Ich zwrot następuje tego samego lub następnego dnia po zakończeniu ćwiczeń. Wypożyczenie na kartę ćwiczeniową możliwe jest tylko w wypadku zwrócenia poprzednio wypożyczonych w ten sposób materiałów.
  m. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IH UW mogą po uprzednim zgłoszeniu zablokować na okres do 3 tygodni wypożyczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • 2. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się :
  a. studentom IH UW:
  - księgozbioru podręcznego
  - księgozbioru "W"
  - materiałów zamówionych na ćwiczenia
  - źródeł wydanych przed 1945 rokiem
  - opracowań wydanych przed 1945 rokiem
  - czasopism
  - depozytów
  - zbiorów specjalnych
  - materiałów, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwala na korzystanie poza Biblioteką.
  - w wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje Kierownik Biblioteki
  b. Pozostałym kategoriom użytkowników nie wypożycza się:
  - księgozbioru " W"
  - czasopism posiadanych przez Bibliotekę tylko w jednym egzemplarzu .
 • 3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów z pieczątką "Wypożyczono poza czytelnię", dokładnie i czytelnie wypełnionych.
 • 4. Przy zwrocie materiałów użytkownik powinien otrzymać odpowiedni odcinek rewersu.
 • 5. Na okres skontrum bibliotecznego czytelnicy mają obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczane książki.
 • 6. W wypadku nie zwrócenia materiałów w określonym terminie, konto czytelnika zostaje zablokowane do momentu ich oddania.
 • 7. Studenci , którzy nie oddadzą książki w terminie tracą prawo do wypożyczania na okres 6 miesięcy.
 • 8. Pracownicy oraz doktoranci IH UW mogą złożyć w Bibliotece IH UW zamówienie na sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych z innej biblioteki interesujących ich materiałów. Osoba zamawiająca materiały zobowiązuje się do przestrzegania zasad udostępniania określonych przez bibliotekę będącą ich właścicielem
 • IV. Kopiowanie materiałów bibliotecznych.
 • 1. Biblioteka zapewnia dostęp do samoobsługowej kserokopiarki.
 • 2. Odbitek kserograficznych nie wykonuje się z :
  a. Materiałów wydanych przed 1901 rokiem.
  b. Materiałów zaczytanych i zniszczonych
  c. Zbiorów specjalnych
  d. Zbiorów graficznych
 • 3. Zgodnie z prawem autorskim materiały nie mogą być kopiowane w całości.
 • 4. Prace doktorskie i inne materiały mające charakter rękopisu nie mogą być w żaden sposób kopiowane oprócz niewielkich fragmentów: wstęp, zakończenie, spis treści.
 • 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest, zgodnie z prawem autorskim tylko do celów naukowo-dydaktycznych.
 • Fotografowanie i filmowanie przez czytelników zbiorów bibliotecznych dozwolone jest po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.